Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

 

 

Algemene Voorwaarden

 

 

 

Artikel 1: Definities

 1. De workshopsite: De workshopsite is een platform voor het online bemiddelen van workshops. De workshopsite en ‘de workshopsite.nl’, zijn handels- domeinnamen van Global Creative Events B.V.
 2. Aanbieder: De natuurlijke of rechtspersoon die op de workshopsite workshops en workshop / training locaties aanbiedt.
 3. Deelnemer: Iedere bezoeker van de workshopsite die een workshop, locatie zoekt of boekt.
 4. Wederpartij: Iedere contractpartij van de workshopsite, waaronder maar niet uitsluitend een aanbieder, deelnemer of een adverteerder.
 5. Content: Alle informatie – ongeacht de vorm – die is geplaatst op de workshopsite.
 6. Workshop – Evenement welke onder vrijetijdsbesteding valt indien de deelnemer particulier is. Evenement welke onder zakelijke besteding valt wanneer deelnemer vanuit zakelijk oogpunt deelneemt en daarmee zakelijke deelnemer is.

Artikel 2: Werkingssfeer

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de workshopsite enerzijds, en een aanbieder en/of een deelnemer en/of een andere contractspartij.
 2. Eenieder die de workshopsite bezoekt, verklaart daarmee meerderjarig te zijn, althans toestemming van een wettelijk vertegenwoordiger voor dat bezoek te hebben verkregen.

Artikel 3: Huisregels

 1. Op de workshopsite dient iedereen zich te onthouden van uitingen die onrechtmatig, in strijd met de goede zeden, de openbare orde en/of goede smaak zijn, zulks ter vrije beoordeling van de workshopsite.
 2. Het staat de workshopsite vrij aangeboden content dusdanig te wijzigen dat het geschikt is voor de toepassing die de workshopsite geraden acht.
 3. De workshopsite is geen partij bij de overeenkomst tussen aanbieder en deelnemer en kan derhalve niet instaan voor de veiligheid, rechtmatigheid, juiste beschrijving of andere eigenschappen van de workshops; dat geldt ook voor de (rechts)personen van de aanbieders en deelnemers.

Artikel 4: Het plaatsen van een workshop (locatie) en verkopen van tickets

 1. Op de workshopsite kan een aanbieder zich aanmelden ten einde zich te laten registreren om workshops aan te bieden en tickets te verkopen.
 2. Aan de hand van de door de aanbieder vermelde gegevens zal vervolgens een account worden gemaakt. De aanbieder staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangereikte gegevens
 3. Een bedrijfs- profiel op de workshopsite is gratis. De Workshopsite kan naar eigen inzicht bepalen of een account zal worden verstrekt. De Workshopsite draagt zorg om kwalitatief hoogwaardige profielen van workshopaanbieders te tonen en behoudt zich het recht voor om profielen te wijzigen.
 4. De workshopsite hanteert een bemiddelingsfee van 10% bij elke geboekte ticket. (ex. BTW). Bij een boeking die niet via de boekingsmodule verloopt wordt de fee van 10% middels automatische incasso geïnd na aanvang van de workshop.
 5. De workshopsite hanteert een bemiddelingsfee van 10% bij elke geboekte locatie. (ex. BTW). Dit wordt middels automatische incasso geïnd nadat de locatie in gebruik genomen is.
 6. Een account gaat in op het moment van registratie. Een account dient  te worden beëindigd per email naar info@deworkshopsite.nl.  Indien er (uit)betalingen in de wachtrij staan wordt het account beëindigd na uitbetaling.
 7. De aanbieder verklaart dat de door hem aangeleverde gegevens en content geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms) rechten van derden.
 8. Het staat de workshopsite vrij naar eigen inzicht af te wijken van de opgegeven informatie, dan wel aanwijzingen, dan wel voorkeuren van de aanbieder, in het bijzonder betreffende de aard, categorie of de omschrijving anderszins van de workshop. Eveneens staat het de workshopsite vrij wijzigingen aan brengen in de convent zoals in de indeling van de content op de workshopsite, lay-out, software applicaties, toepassingen in reclamemateriaal en/of andere advertenties en verwijzingen naar andere of reclamedoeleinden, of de content geheel of gedeeltelijk te verwijderen.
 9. De aanbieder dient voortdurend als een ‘goed huisvader’ zijn content op de workshopsite aan te leveren dan wel te beheren. Dat betekent ondermeer maar niet uitsluitend, dat hij gehouden is om op een zorgvuldige wijze de workshop aan te bieden, dat hij de workshop zelf zal verzorgen, dat deze aanbieding serieus is en daadwerkelijk moet kunnen leiden tot het houden van een workshop.

Artikel 5: Overeenkomst tussen aanbieder en deelnemer - wijze van betalen en annuleren

 1. De workshopsite is geen partij bij de overeenkomst tussen de aanbieder en deelnemer.

Deelnemer

 1. Een workshopboeking is definitief nadat een betaling heeft plaatsgevonden. De boekingsbevestiging geeft recht op deelname aan de gekozen workshop.
 2. Een boeking voor een locatie is definitief nadat er een (aan)betaling heeft plaats gevonden. De facturatie verloopt direct via de aanbieder van de locatie. Indien de factuur oninbaar is na het verstrijken van de betalingstermijn wordt deze middels automatische incasso geïnd via de Workshopsite (Global Creative Events B.V)
 3. Deelnemers kunnen via het contactformulier op de aanbiederspagina contact opnemen over de workshop van de gekozen aanbieder. Nadat een boeking heeft plaats gevonden communiceert de deelnemer direct met de aanbieder over de workshop details.
 4. Annuleren van een boeking nadat de (aan)betaling is geschied is niet mogelijk. Overleg  met de workshopaanbieder is eventueel mogelijk voor het wijzigen van de deelname datum. Hierover beslist de workshop/locatie aanbieder in kwestie.

Aanbieder

 1. Voor zover de workshop wordt geannuleerd terwijl er al wel aanmeldingen hebben plaatsgevonden dient de aanbieder de deelnemers hierover te informeren. Indien dit niet gebeurt staat het de workshopsite vrij de aanbieder uit te sluiten voor het toekomstige gebruik van de workshopsite. Het is de aanbieder niet toegestaan boekingen te annuleren om klanten daarna persoonlijk te werven. Bij wangebruik worden er alsnog boekingskosten in rekening gebracht.
 2. De betaling van de workshop wordt binnen uiterlijk 5 dagen na aanvang van de workshop overgeboekt op uw rekeningnummer. Afhankelijk van de locatie kan het nog 7 dagen duren voordat het geld op de rekening staat.

Artikel 6: Tekortkoming wederpartij

 1. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de workshopsite niet toegestaan om hyperlinks of andere verwijzingen naar de workshopsite te gebruiken, behoudens enkel en alleen een verwijzing naar de homepage van de workshopsite betreft.
 2. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de workshopsite niet toegestaan enige inhoud van de workshopsite te kopiëren of anderszins te verveelvoudigen.
 3. In geval van een tekortkoming van een wederpartij behoudt de workshopsite zich het recht voor (zonder enige restitutie) de content te wijzigen of te verwijderen, functies te beperken, de partij verdere toegang tot de site te ontzeggen, en aan derden – zoals justitie of rechthebbenden – gegevens van de wederpartij te verstrekken.
 4. Indien de wederpartij niet, niet tijdig, niet deugdelijk of slechts gedeeltelijk aan zijn (betaling)verplichting(en) voldoet, onder curatele wordt gesteld, er op diens zaken beslag gelegd wordt, surseance van betaling jegens hem wordt aangevraagd, hij overgaat tot sluiting of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, zijn juridische of feitelijke woon- of vestigingsplaats naar een ander land wordt verplaatst, of indien diens faillissement wordt aangevraagd, wordt hij van rechtswege geacht jegens de workshopsite in verzuim te zijn en is het totale door de workshopsite gefactureerde en nog te factureren of anderszins verschuldigd geraakte bedrag uit hoofde van de gesloten overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling terstond opeisbaar.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. De workshopsite is een platform voor bemiddeling bij workshops, maar kan niet instaan voor de daadwerkelijke en praktische uitvoering van deze workshops. De workshopsite kan geen aansprakelijkheid accepteren voor de workshops die op de workshopsite zijn geplaatst. Aanbieder en deelnemer accepteren dat de workshopsite geen actief beleid heeft om de inhoud van de website te screenen. Voor zover wordt verwezen naar sites en/of ander materiaal van derden aanvaardt de workshopsite geen aansprakelijkheid.
 2. De workshopsite is nimmer aansprakelijk voor iets anders dan de door of vanwege zelf verrichte prestaties en/of geleverde zaken uit de overeenkomst; in geval de wederpartij de workshopsite aansprakelijk stelt, is hij gehouden te bewijzen dat de gestelde wanprestatie het rechtstreekse gevolg is van een tekortkoming door de workshopsite van uitsluitend datgene dat door of vanwege haar zelf is gepresteerd en/of geleverd. De workshopsite aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van de deelname aan een workshop.
 3. De workshopsite is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade vanwege een wanprestatie, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de workshopsite ten gevolge waarvan de (gevolg)schade is geleden.
 4. De workshopsite aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van elektronische middelen aan elektronische middelen, in het bijzonder doch niet uitsluitend als gevolg van schade door computervirussen, manipulatie door derden anderzijds en/of schade als gevolg van het vertraagt al dan niet ontvangen van (elektronische) communicatie.
 5. Voor zover de workshopsite zich in een overeenkomst heeft verplicht tot het (gedeeltelijk) sluiten van een verzekering in verband met de uitvoering van de overeenkomst, is aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder deze verzekering voor uitkering in aanmerking komt, verminderd met het eigen risico dat geldt voor de workshopsite. In alle andere gevallen is de workshopsite slechts aansprakelijk voor hoogstens vijf keer het factuurbedrag van de desbetreffende overeenkomst.

Artikel 8: Overmacht

 1. De workshopsite is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige/volledige uitvoering van overeenkomsten, indien dit het gevolg is van een niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming, te weten overmacht. Onder overmacht wordt onder meer begrepen: storingen in de technische systemen van haar zelf, van toeleveranciers of derden waarvan de workshopsite afhankelijk is, niet tijdige levering van bestelde zaken/wanprestatie door leveranciers van de workshopsite, brand en andere calamiteiten, transportmoeilijkheden, ernstige belemmering van de bereikbaarheid, belemmeringen van overheidswege, uitsluiting van werknemers en arbeidsonlusten, gewelddaden gepleegd uit politieke overwegingen, oproer, opstootjes en plaatselijke ongeregeldheden.
 2. In geval van tijdelijke overmacht heeft de workshopsite het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
 3. In geval van blijvende overmacht zal de workshopsite daarvan mededeling doen aan de wederpartij en wordt de overeenkomst door de workshopsite geheel of gedeeltelijk ontbonden. Voor het reeds door de workshopsite uitgevoerde deel van de overeenkomst dient betaald te worden.
 4. De workshopsite is nimmer gehouden tot vergoeding of ongedaanmaking van enige schade of van enig nadeel, hoe ook genaamd, direct of indirect voortvloeiend uit opschorting en/of ontbinding ten gevolge van overmacht.

Artikel 9: Vrijwaring

 1. De wederpartij zal de workshopsite vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden door of in verband met de door de workshopsite geleverde diensten en/of producten.

Artikel 10: Klachten

 1. Indien de wederpartij over de geleverde diensten binnen acht dagen na de levering geen klachten onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond daarvan ter kennis heeft gebracht van de workshopsite, worden de diensten geacht naar behoren te zijn geleverd.
 2. Een klacht met betrekking tot de factuur dient op straffe van verval schriftelijk binnen acht dagen na ontvangst daarvan te worden ingediend.

Artikel 11: Verjaring en verval

 1. Alle vorderingsrechten van de wederpartij jegens de workshopsite verjaren na verloop van één jaar na het ontstaan daarvan. In ieder geval vervalt de bevoegdheid tot het instellen van een vordering na verloop van één jaar na het ontstaan daarvan.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten en geschillen is Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank Midden-Nederland is bij uitsluiting bevoegd.